Thảm bóng bàn cũ

Thảm đã sử dụng ở các giải bóng bàn, thời gian sử dụng chỉ 1 vài ngày.